DASAR PRIVASI

NOTIS DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

Notis bertulis ini (“Notis”) dikeluarkan oleh Myteras dan oleh Teraju Ekonomi Asnaf. bagi pihak syarikat-syarikat subsidiarinya dan perbadanan-perbadanan berkaitannya, termasuk tanpa had kepada MyTeras Marketing (M) Sdn Bhd bersama pihak syarikat-syarikat induk dan subsidiarinya dan perbadanan-perbadanan berkaitannya (secara kolektif “kami”) kepada anda. Untuk tujuan Notis ini, terma-terma “data peribadi” dan “pemprosesan” mempunyai maksud yang sama seperti yang ditakrif dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”).

Persetujuan

Notis ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak kami apabila anda mengakses portal kami di https://myteras.shop dan anda dengan ini memberikan persetujuan anda bagi pemprosesan data peribadi anda.

Perihalan Data Peribadi

Kami mungkin mengumpul pelbagai data peribadi daripada anda dari semasa ke semasa termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, tarikh lahir, umur, nombor Kad Pengenalan Malaysia, nombor pasport atau nombor pengenalan peribadi lain, kewarganegaraan, alamat e-mel, alamat, nombor telefon, status perkahwinan, maklumat akaun bank, maklumat kad kredit, data peribadi lain yang dihantar atau dikemukakan oleh anda kepada kami dari semasa ke semasa dan semua data peribadi lain kami sekali lagi kumpul daripada anda pada bila-bila masa kemudiannya. Jenis-jenis data peribadi yang kami kumpul bergantung kepada keadaan pengumpulan, jenis perkhidmatan yang terlibat atau urusan kami dengan anda.

Tujuan

Data peribadi anda sedang atau akan dikumpulkan dan diproses selanjutnya oleh kami untuk tujuan-tujuan berikut (jika relevan):
(a) melaksanakan aktiviti pra-kontrak dan obligasi kontrak kami yang berkaitan dengan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemprosesan pesanan anda, pengesahan sebarang transaksi yang berkaitan, penyediaan dokumen atau kontrak dan jika perlu, menjalankan process “Know-Your-Customer”, mengesahkan identiti dan maklumat anda dan menilai kelayakan anda;
(b) memastikan anda melaksanakan obligasi pra-kontrak dan kontrak anda terhadap kami;
(c) mentadbir dan melaksanakan transaksi komersial dengan anda dan mendapatkan nasihat profesional;
(d) memberikan anda akses kepada, dan memantau penggunaan anda terhadap, platform dalam talian atau laman web yang dimiliki, dikendalikan atau diuruskan oleh, atau bagi pihak, kami , termasuk tetapi tidak terhad kepada MYTeras (“Platform”);
(e) memberikan, membekalkan dan maningkatkan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada anda;
(f) memberikan anda akses kepada mana-mana permudahan berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada premis/kemudahan yang dimiliki, dikendalikan atau diuruskan oleh, atau bagi pihak, kami (“Premis Kami”), jika perlu;
(g) mengesahkan dan melaksanakan transaksi kewangan berkenaan dengan bayaran yang dibuat oleh atau kepada anda dan mentadbir dan memproses apa-apa bayaran berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang diminta atau dibekalkan oleh anda;
(h) berkomunikasi dengan anda, menangani pertanyaan atau aduan anda, menyelesaikan sebarang isu/pertikaian dan menguatkuasakan hak-hak kami;
(i) operasi, pengurusan dan/atau penyelenggaraan sistem kami dan Platform;
(j) untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran dalaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada, untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kawalan risiko, pelaporan, audit, pematuhan, pengurusan dan penilaian risiko, dan penyimpanan dan pengurusan data;
(k) menjemput anda untuk menyertai atau mengambil bahagian dalam acara, tinjauan, pertandingan, program dan aktiviti lain yang dianjurkan atau ditaja oleh, atau bagi pihak, kami (“Acara”);
(l) tujuan berkenaan dengan pembangunan perniagaan, tinjauan/penyelidikan pasaran dan analisis trend seperti penilaian keberkesanan pemasaran/pengiklanan atau kandungan permasaran kami, kompilasi statistik, analisis data untuk menambahbaik produk dan/atau perkhidmatan kami dan untuk tujuan membantu kami dalam sebarang urusan dengan anda di masa hadapan, sebagai contoh, untuk mengenal pasti keperluan dan pilihan anda dan menyesuaikan kandungan supaya sesuai dengan pilihan anda;
(m) mengiklankan dan memberi anda maklumat (seperti Acara, tawaran atau promosi) yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan kami, syarikat-syarikat bersekutu kami dan rakan-rakan perniagaan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghantar surat berita elektronik, bahan promosi dan pemasaran (secara langsung atau sebaliknya), mesej dan salam bermusim/ulang tahun, hadiah dan/atau baucer kepada anda;
(n) menerbitkan gambar dan rakaman video anda, yang ditangkap semasa penyertaan anda dalam mana-mana Acara (dengan atau tanpa nama anda), di laman web atau media social kami atau di Premis Kami;
(o) untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anda dan pelanggan/pelawat kami yang lain;
(p) memenuhi/mematuhi apa-apa kehendak undang-undang atau kawal selia dan/atau arahan dan permintaan daripada pegawai penguatkuasa undang-undang atau badan kerajaan dan pihak berkuasa pengawalseliaan;dan/atau
(q) tujuan- tujuan lain yang dibenarkan oleh anda atau berhubungan secara langsung atau sampingan dengan yang tersebut di atas. (secara kolektif, “Tujuan” tersebut).
Aktiviti-aktiviti di atas boleh dilaksanakan untuk tujuan syarikat/entiti/perbadanan/orang lain yang diwakili oleh anda.

Sumber Data Peribadi

Data peribadi anda sedang atau akan dikumpulkan dari pelbagai sumber, termasuk tanpa had:
(a) dari borang yang dikemukakan/dihantar atau diisi oleh anda atau bagi pihak anda kepada kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada borang pertanyaan atau borang dalam talian);
(b) melalui Platform dan/atau dari cookies;
(c) dari mana-mana maklumat atau dokument yang dikemukakan, dihantar atau diberikan oleh anda kepada kami untuk mana-mana Tujuan tersebut;
(d) daripada anda apabila anda: (i) menggunakan atau bertanya tentang produk dan/atau perkhidmatan kami; (ii) bertanya tentang, mendaftar untuk atau menyertai mana-mana Acara; (iii) menghubungi kami melalui pelbagai kaedah seperti panggilan telefon, pemesejan/sembang, e-mel dan/atau Platform; dan/atau (iv) melawat Premis Kami;
(e) CCTV sekiranya anda memasuki atau melawat Premis Kami;
(f) daripada mana-mana pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada rakan dan ahli keluarga anda, pihak pengawalseliaan berkuasa dan penguatkuasaan undang-undang dan sumber pihak ketiga yang lain);
dan/atau
(g) dari semua komunikasi lain antara anda dan kami dan dari semua maklumat lain yang anda mungkin berikan kepada kami dari masa ke semasa.

Akses kepada, pembetulan terhadap dan had pemprosesan data peribadi

Anda berhak untuk meminta akses kepada dan meminta pembetulan terhadap data peribadi anda tertakluk kepada peruntukan berikut dan peruntukan Akta tersebut:
(a) anda boleh, apabila dibayar fi yang ditetapkan, membuat suatu permintaan mengakses data atau permintaan pembetulan data secara bertulis kepada kami; dan
(b) kami boleh enggan mematuhi permintaan mengakses data atau permintaan pembetulan data daripada anda dan hendaklah, melalui notis bertulis, memaklumkan anda mengenai keengganan tersebut dan sebab-sebab bagi keengganan tersebut.

Anda boleh mengehadkan pemprosesan data peribadi anda atau meminta kami berhenti memproses atau tidak memulakan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda yang telah diberikan kepada kami (sepenuhnya atau sebahagiannya) dengan memberikan kami suatu notis bertulis tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang dan tempoh masa yang munasabah untuk perlaksanaan penarikan balik persetujuan tersebut. Jika anda mengehadkan pemprosesan atau menarik balik persetujuan anda kepada apa-apa atau semua penggunaan data peribadi anda, kami mungkin tidak boleh terus mentadbir sebarang hubungan kontraktual, yang mungkin akan menyebabkan kami tidak dapat membekalkan anda dengan perkhidmatan/produk kami dan/atau mengakibatkan penamatan apa-apa urusan/perjanjian dengan kami.

Anda boleh menghubungi kami tentang apa-apa pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda melalui butiran seperti yang dihuraikan di bawah:
Attention To: Customer Service MYTeras
Email Address : https://myterasshop@myteras.com

Penzahiran Data Peribadi

Kami akan menzahirkan/memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga (yang mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia) berikut berkaitan dengan atau untuk memenuhi mana-mana Tujuan tersebut:

(a) perbadanan-perbadanan berkaitan kami dan/atau syarikat-syarikat subsidiari, bersekutu dan/atau kumpulan kami;
(b) rakan-rakan perniagaan, kontraktor dan pembekal perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal perkhidmatan pusat data kami, pembekal kemudahan penyimpanan dan pengurusan rekod, pembekal perkhidmatan awan, pembekal perkhidmatan teknologi maklumat, penganalisis data dan agensi pemasaran, pembekal perkhidmatan gerbang pembayaran dan/atau pembekal perkhidmatan pemenuhan pesanan dan penghantaran;
(c) penasihat kewangan atau profesional kami;
(d) bank, syarikat insurans, pembekal perkhidmatan pengesahan kad kredit dan pemproses pembayaran;
(e) jabatan dan/atau agensi kerajaan dan pihak berkuasa pengawalseliaan dan/atau badan berkanun dan pegawai penguatkuasa undang-undang;
(f) mana-mana pihak ketiga yang diminta atau dibenarkan oleh anda;
(g) kakitangan keselamatan dan sekuriti sekiranya anda memasuki atau melawat Premis Kami;
(h) penerima serah, penyerah, penerima pindahan atau pemindah kami (sebenar atau berpotensi) yang berkenaan dengan hak, kepentingan, obligasi dan/atau harta yang berkaitan dengan urusan/kontrak antara anda dan kami;
(i) pihak ketiga disebabkan oleh penstrukturan semula atau pelaksanaan korporat yang sebenar atau berpotensi (termasuk tetapi tidak terhad kepada penggabungan, pengambilalihan dan/atau penstrukturan semula perniagaan, aset dan/atau liability kami); dan
(j) pihak ketiga lain untuk mana-mana Tujuan tersebut.

Data Peribadi Pihak Ketiga

Kami boleh menghendaki bantuan anda jika data peribadi yang berhubungan dengan orang lain dikehendaki untuk memproses data peribadi anda untuk Tujuan tersebut dan anda dengan ini bersetuju untuk menggunakan usaha terbaik anda untuk membantu kami bila dikehendaki.

Jika data peribadi pihak ketiga telah diberikan oleh anda kepada kami, anda hendaklah memastikan bahawa pihak ketiga tersebut telah membaca Notis ini dan bersetuju dengan pemprosesan data peribanya untuk mana-mana Tujuan tersebut sebelum memberikan data peribadinya kepada kami.

Jika orang lain memerikan/mengemukakan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju bahawa anda telah memberi kebenaran untuk pemberian/pengemukaan data peribadi anda dan anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda oleh kami selaras dengan Notis ini.

Pemindahan data peribadi ke tempat di luar Malaysia

Kami boleh, jika perlu, memindahkan data peribadi anda ke sesuatu tempat di luar Malaysia dan anda dengan ini memberikan persetujuan anda tehadap pemindahan tersebut.

Ketepatan data peribadi

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Anda boleh mengemaskini data peribadi anda dengan menghubungi kami di admin@MYTeras.com

Konflik

Sekiranya terdapat apa-apa ketidak-konsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi Bahasa Malaysia.

Pindaan

 Kami mungkin mengemaskini dan meminda Notis ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda apa-apa pemindaan kepada Notis ini melalui notis di Platform kami atau cara-cara lain yang sesuai. Apa-apa pemindaan kepada Notis ini akan berkuatkuasa setelah pemakluman tersebut. Dengan terus terlibat dengan kami berkenaan dengan produk dan/atau perkhidmatan kami, mengakses Platform atau Premis Kami dan/atau membekalkan kami dengan perkhidmatan/produk anda, setelah penerbitan atau pengeluaran pemakluman mengenai pindaan kepada Notis ini, anda akan dianggap telah bersetuju kepada Notis privasi ini (yang telah dikemaskini/dipinda).